Verzia pre slabozrakých

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č.1/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves.

Všeobecne záväzné zariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ruská Nová Ves


Všeobecne záväzné zariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny "Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny"

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022


Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Nová Ves č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ruská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ruská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2016 zo dňa 18.3.2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ruská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecno záväzné nariadenie č. 2/2013 o sociálnych službách


Všeobecno záväzné nariadenie č.2/2011 o verejnom poriadku na území obce Ruská Nová Ves