Verzia pre slabozrakých

Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje:
 
Názov organizácie :            Obec Ruská Nová Ves
Sídlo:                                  Obecný úrad v Ruskej Novej Vsi 168
IČO:                                    00327727
DIČ:                                    2021225701
Štatutárny zástupca:          Tibor Kollár, starosta obce
Webové sídlo:                     ruskanovaves@gmail.com