Verzia pre slabozrakých

Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 
Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  
 
  Zmluva o spolupráci číslo N20160202005
•  Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : marec 2016
•  Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: jún 2019
 
Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Dana Bereczková, MSc.
Terénna sociálna pracovníčka: Bc. Martina Miklošová  
E- mail: socialna.praca.rnv@gmail.com
Tel. kontakt: 0948210261
Adresa kancelárie: Ruská Nová Ves 168, 080 05  Prešov   

 

 


V období od 1.11.2013 do 31.10. 2015 sa v obci realizovala Terénna sociálna práca v spolupráci s Implementačnou agentúrou, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  v rámci  projektu Terénna sociálna práca v obciach.


V období do 15. 11. 2011 do 31.10.2013 sa v obci realizovala terénna sociálna práca. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.   

Zamestnanci:

Mgr. Dana Bereczková - terénna sociálna pracovníčka

Mária Mátheová - asistentka terénnej sociálnej pracovníčky

Priestor na Vašu príležitosť