Verzia pre slabozrakých

Kontakty

 S T A R O S T A :

Tibor Kollár

 mobil: 0910  621 760

 O B E C N Ý  Ú R A D :

Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 5

 tel. 051 / 758 30 75

       0911 583 075

 e-mail: ruskanovaves@gmail.com

č. účtu v tvare IBAN : SK98 0200 0000 0000 1992 5572

 I D E N T I F I K A Č N É  Ú D A J E:

 IČO - 00327727

 DIČ -  2021225701