Verzia pre slabozrakých

Dokumenty na stiahnutie

Občania majú možnosť podať tieto dokumenty aj elektronicky cez elektronickú schránku www.slovensko.sk.

DROBNÉ STAVBY :

Ohlásenie drobnej stavby - doc

Ohlásenie drobnej stavby - pdf

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - doc

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - pdf

  

STAVEBNÉ POVOLENIA :

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - doc

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - pdf

Žiadosť o zriadenie vodnej stavby, studne a na odber podzemných vôd - doc

Žiadosť o zriadenie vodnej stavby, studne a na odber podzemných vôd - pdf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám - doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám - pdf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska - doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska - pdf

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - doc

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - pdf

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez stavebného povolenia - doc

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej vez stavebného povolenia - pdf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - ostatné stavby podľa rozpočtového nákladu - doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - ostatné stavby podľa rozpočtového nákladu - pdf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb - rekonštrukcie so zásahom do nosných statických konštrukcií, zateplenia domov a pod. - doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb - rekonštrukcie so zásahom do nosných statických konštrukcií, zateplenia budov a pod. - pdf

Žiadoť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - prístavby a nadstavby - doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - prístavby a nadstavby - pdf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením - rodinný dom, bytový dom, stavby pre individuálnu rekreáciu - doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením - rodinný dom, bytový dom, stavby pre individuálnu rekreáciu - pdf

 

STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE :

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - doc

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác . pdf

Vyhlásenie kvalilfikovanej osoby, odborne spôsobilej osoby o vykonávaní vedenia uskutočňovania jednoduchej, drobnej stavby a stavebnej úpravy - doc

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, odborne spôsobilej osoby o vykonávaní vedenia uskutočňovania jednoduchej, drobnej stavby a stavebnej úpravy -pdf

 

NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŹÍVANÍ STAVBY :

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním - doc

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním - pdf

 

REKLAMNÉ STAVBY :

Ohlásenie reklamnej stavby - doc

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby - doc

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby - pdf

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby - doc

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby - pdf

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE :

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu - doc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu - pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatné stavby - doc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatné stavby - pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám - doc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám - pdf

Návrh kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu a zmeny dokončených stavieb /prístavba, nadstavba/ - doc

Návrh kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu a zmeny dokončených stavieb /prístavba, nadstavba/ -pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie - doc

Návrh na vydanie klaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie - pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie -doc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie - pdf

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE :

Žiadosť o povolenie terénnych úprav - doc

Žiadosť o povolenie terénnych úprav - pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia - doc

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia - pdf

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - doc

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia - doc

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia - pdf

 

ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY :

Žiadosť o odstránenie stavby /stavieb/ - doc

Žiadosť o odstránenie stavby /stavieb/ - pdf