Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ruská Nová Ves, ktoré sa bude konať 20.5.2022 o 18.00 hod.  /oprava termínu/.


Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 :

modul 265

modul 100435


Oznámenie o zápise do materskej školy v Ruskej Novej Vsi.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v Ruskej Novej Vsi, šk. rok 2022/2023


Výpočet vytriedenia odpadov - rok 2021


 Informácia o podporenom projekte : Ruská Nová Ves - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry


Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2022 - 2024.


Rozhodnutie OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie  - "Obytný súbor STAVENEC , Prešov - Solivar" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa /hubárov, turistov/, aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle : 0905294989, alebo na : Riaditel.PO@svps.sk, prípadne na tel.č. 112.

Prílohy :

Mimoriadne núdzové opatrenia ŠVPS SR 7885/2021-100

Časť Mimoriadnych núdzových opatrení týkajúca sa chovateľov ošípaných v okresoch Prešov a Sabinov 


Rekonštrukcia futbalového ihriska- vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska

 

Rekonštrukcia futbalového ihriska - oplotenie za bránou s ochrannou sieťou
 

Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2020 - schválený

Vyvesené dňa 28.6.2021


Africký mor ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov

Plagát - bioopatrenia diviaky

Príloha


"Obytný súbor Stavenec, Prešov - Solivar" - zámer a upovedomenie o začatí konania

viď :    

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-stavenec-presov-solivar

Vyvesené dňa 19.1.2021


Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


Schválený rozpočet 2021-2023.


Africký mor ošípaných /AMO/

Všeobecné bezpečnostné opatrenia - leták

Bezpečnostné opatrenia v kocke - leták

Dezinfekčné prípravky účinné na AMO


Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové chovy - pokiaľ si občan chová čo i len 1 ošípanú.

Žiadosť o súčinnosť

Žiadosť o registráciu chovu - v pdf

Žiadosť o registráciu chovu - vo worde

Registrácia chovu - farmRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".


 

  


Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"


Podpora výstavby multifunkčného ihriska

Podpora výstavby multifunkčného ihriska a jeho vybavenie hnuteľným majetkom má vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj športu na území obce a PSK. Vybudované multifunkčné ihrisko bude s perspektívou celoročného využívania, v letnom období na futbal, tenis, volejbal a v zime na hokej a verejné klzisko.

Celkový rozpočet: 86 962,89 Eur

Výška schválenej dotácie: 20 000 Eur

 


INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Upozornenie

12/2011 - Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

03/2013 - Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi

06/2021 - Informácia o aktuálnych výsledkoch monitorovania