Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa


Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov ruší opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu nariadené dňa 7.9.2020.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa /hubárov, turistov/, aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle : 0905294989, alebo na : Riaditel.PO@svps.sk, prípadne na tel.č. 112.

Prílohy :

Mimoriadne núdzové opatrenia ŠVPS SR 7885/2021-100

Časť Mimoriadnych núdzových opatrení týkajúca sa chovateľov ošípaných v okresoch Prešov a Sabinov


Rekonštrukcia futbalového ihriska - oplotenie za bránou s ochrannou sieťou

 

Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2020 - schválený

Vyvesené dňa 28.6.2021


Africký mor ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov

Plagát - bioopatrenia diviaky

Príloha


"Obytný súbor Stavenec, Prešov - Solivar" - zámer a upovedomenie o začatí konania

viď :    

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-stavenec-presov-solivar

Vyvesené dňa 19.1.2021


Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


Schválený rozpočet 2021-2023.


Africký mor ošípaných /AMO/

Všeobecné bezpečnostné opatrenia - leták

Bezpečnostné opatrenia v kocke - leták

Dezinfekčné prípravky účinné na AMO


Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové chovy - pokiaľ si občan chová čo i len 1 ošípanú.

Žiadosť o súčinnosť

Žiadosť o registráciu chovu - v pdf

Žiadosť o registráciu chovu - vo worde

Registrácia chovu - farmy

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov vo  veci opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.

Vyvesené dňa 8.9.2020


Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".


 

  


Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"


Podpora výstavby multifunkčného ihriska

Podpora výstavby multifunkčného ihriska a jeho vybavenie hnuteľným majetkom má vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj športu na území obce a PSK. Vybudované multifunkčné ihrisko bude s perspektívou celoročného využívania, v letnom období na futbal, tenis, volejbal a v zime na hokej a verejné klzisko.

Celkový rozpočet: 86 962,89 Eur

Výška schválenej dotácie: 20 000 Eur

 


INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi

Informácia o aktuálnych výsledkoch monitorovania zo dňa 09.06.2021