Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa

Africký mor ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov

Plagát - bioopatrenia diviaky

Príloha


Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Vyvesené dňa 4.3.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zák. 229/1991 Zb.z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

Vyvesené dňa 4.3.2021


"Obytný súbor Stavenec, Prešov - Solivar" - zámer a upovedomenie o začatí konania

viď :    

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-stavenec-presov-solivar

Vyvesené dňa 19.1.2021


Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


Schválený rozpočet 2021-2023.


Africký mor ošípaných /AMO/

Všeobecné bezpečnostné opatrenia - leták

Bezpečnostné opatrenia v kocke - leták

Dezinfekčné prípravky účinné na AMO


Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové chovy - pokiaľ si občan chová čo i len 1 ošípanú.

Žiadosť o súčinnosť

Žiadosť o registráciu chovu - v pdf

Žiadosť o registráciu chovu - vo worde

Registrácia chovu - farmy

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov vo  veci opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.

Vyvesené dňa 8.9.2020


Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".


 

  


Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"


Podpora výstavby multifunkčného ihriska

Podpora výstavby multifunkčného ihriska a jeho vybavenie hnuteľným majetkom má vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj športu na území obce a PSK. Vybudované multifunkčné ihrisko bude s perspektívou celoročného využívania, v letnom období na futbal, tenis, volejbal a v zime na hokej a verejné klzisko.

Celkový rozpočet: 86 962,89 Eur

Výška schválenej dotácie: 20 000 Eur

 


INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi