Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje:
 
Názov organizácie :            Obec Ruská Nová Ves
Sídlo:                                  Obecný úrad v Ruskej Novej Vsi 168
IČO:                                    00327727
DIČ:                                    2021225701
Štatutárny zástupca:          Tibor Kollár, starosta obce
Webové sídlo:                     ruskanovaves@gmail.com
 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200