Verzia pre slabozrakých

Rok 2020

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.Z19-015-0012 zo dňa 6.8.2018

+ Harmonogram prác

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava, IČO:00896225   zmena termínu dokončenia a odovzdania diela   7.1.2020

Poistná zmluva č. 4619008538 Dodatok č.1

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO:00585441      16.1.2020
Zmluva o spolupráci č. N20200127032 IA MPSVR SR, Špitálska 6, 81455 Bratislava,, IČO:30854687   implementácia národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality TSP  27.1.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-P04-SC411-2018-41/X085

+ príloha č.1,  + príloha č.2,     +   príloha č.3      +    príloha č.4

MŽP SR, Nám.Ľ.Štúra, 81235 Bratislava, IČO:42181810 175049,04 zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ  28.1.2020
Dohoda č.20/37/012/32 ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   vykonávanie aktivačnej činnosti  28.1.2020
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov, IČO:36473413   audit účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2019   3.2.2020
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ CVČ sv. Jána Pavla II., Nám. Krista Kráľa 3, 08005 Prešov, IČO:42027721   zabezpečenie záujmového vzdelávania  10.2.2020
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v CVČ Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P.O.Box 135, 08135 Prešov, IČO:00179205   zabezpečenie záujmého vzdelávania  10.2.2020
Zmluva o dielo Andrej Kravec - KRAMONT, Kvetná 218/19, 08256 Pečovská Nová Ves, IČO:14316811  170401,72 Uskutočnenie stavebných prác "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ"  13.2.2020
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451   odvoz a zneškodnenie odpadu - dodatok  14.2.2020
Zmluva o dielo Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov, IČO:45281688 5.940,- riadenie projektu "Zmena spôsobu vykurovania budov OÚ a MŠ"  25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230374 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469      25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230935 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469      25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469      25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469      25.2.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230509 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava      25.2.2020
Zmluva o nájme pozemkov Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 08001 Prešov, IČO:00179205 100,- nájom pozemku  28.2.2020
Návrh poistnej zmluvy č.4619008538 - dodatok č.1 - oprava KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO:00585441   poistenie majetku  2.3.2020
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041P747-431-16 zo dňa 29.10.2018 Ministerstvo pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava, IČO:00156621   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry  2.3.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924230590 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469      3.3.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9924231313 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469      3.3.2020
Dodatok č.4 k zmluve č.979/2013  o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO:00327646    poskytnutie dotácie na záujmové  vzdelávanie detí v centrách voľného času  19.3.2020

Zmluva o poskytnutí grantu

+ príloha č.1

+ príloha č.2

Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO:30856043 1.500,- grant na projekt "Kočíková párty pre seniorov"  31.3.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.2.2020 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov, IČO:45281688   doplnenie čl.3 zmluvy  7.4.2020
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava, IČO:00687308 10.000,- dotácia na rekonštrukciu hracej plochy v areáli futbalového štadióna  20.4.2020
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO:35815256      11.5.2020
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO:31595545 30,- poistenie traktora  29.5.2020
Príloha č.1 k zmluve č. VKE0720201520A ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, IČO:35858010   zmena nádob  30.6.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-PO4-SC411-2018-41/X085

+Príloha č.2,         Príloha č.3,           Príloha č.4

MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, IČO:42181810 - 4736,54 zmena spôsobu vykurovania OcÚ a MŠ  16.7.2020
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 13.2.2020 Andrej Kravec - KRAMONT, Kvetná 218/19, 08256 Pečovská Nová Ves, IČO:14316811   oprava bankového spojenia   8.9.2020
Zmluva o dielo č.1/2020 ANOVIA s.r.o., Drienica 20, 08301, IČO:51440130 11961,66 rekonštrukcia futbalového ihriska  16.9.2020
Zmluva č. 769/2020/DPR Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO:37870475 1.900,- dotácia na rekonštrukciu futbalového ihriska  18.9.2020
Zmluva č. 20/37/010/99 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   zabezpečenie aktivačnej činnosti  21.9.2020
Dodatok č.1 k zmluve č.ZM SEP-IMRKZ-2017-001197 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava, IČO:00151866   úprava zmluvy  25.9.2020
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2020 ANOVIA s.r.o., Drienica 20, 08301, IČO:51440130 + 1684,80 rekonštrukcia futbalového ihriska  25.9.2020
Zmluva o finančnom dare Analog s.r.o., Budovateľská 14, 08001 Prešov, IČO:44719825 500,- finančný dar na účel rekonštrukcie futbalového ihriska  14.10.2020
Dohoda č.20/37/010/121 ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti  23.10.2020
Dohoda č. 20/37/012/382

ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536

  zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti  23.10.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469   telekomunikačné služby  2.11.2020
Dodatok č. 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451   zmena počtu nádob  4.11.2020
Zmluva o nenávratnej finančnej výpomoci č.2020/128/2138 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 81782 Bratislava, IČO:00151742 22065,-    6.11.2020

Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov

príloha č.1,

príloha č.2

Union poisťovňa, a.s., Karadzičova 10, 81360 Bratislava, IČO:31322051   úrazové poistenie žiakov MŠ  13.11.2020
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávraatného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, IČO:42181810      27.11.2020
Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 82467 Bratislava, IČO:00166197   poskytnutie mobilným asistentom sčítania obyvateľov koncové zariadenia a SIM karty  1.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy

+ Príloha č.1

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice, IČO:31718922   zmena článku IV: Zmluvy  21.12.2020