Verzia pre slabozrakých

Rok 2019

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov, IČO:36473413 1020,00 audit účtovnej závierky za rok 2018  10.1.2019
Dohoda č.19/37/012/9 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   vykonávanie aktivačnej činnosti  23.1.2019
Príloha č. 1 k Zmluve VKE0720201520A ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 3, IČO:35858010   nové znenie Prílohy č.1  11.2.2019
Rámcová zmluva na poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO:51880261   poradenské služby v oblasti verejného obstarávania  21.2.2019
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489/9, 08901 Svidník, IČO:37655264   spôsob a podmienky vzájomnej spolupráce pri zbere šatstva  15.3.2019
Dodatok č.1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č.213/2018 Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, 81370 Bratislava 1, IČO:00151513   zmena čl. 1 : termín použitia a vyúčtovania dotácie  20.3.2019
Dohoda č.19/37/50J/NS/18 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08001 Prešov, IČO:30794536 5052,51 poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania  pracovných miest   27.3.2019
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO : 36211451   zmena počtu vyvážaných nádob  3.4.2019
Zmluva o vystúpení Skupina historického šermu COHORS PREŠOV, Obrancov mieru 29, 08001 Prešov, IČO:35535148 500,- vystúpenie dňa 23.6.2019  2.4.2019
Príkazná zmluva Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO:42231779   zabezpečenie ubytovania a stravy účastníkov 30. snemu ZMOS v dňoch 21. a 23.5.2019  16.4.2019
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000736448I Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO:36599361   NN prípojka na Multifunkčnom ihrisku  30.4.2019
Zmluva o výkone správy majetku obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460   zverejnenie časti verejn. vodovodu v Obci Ruská Nová Ves do správy VVS, a.s.  2.5.2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, občianske združenie, 08215 Chmeľov 8, IČO:50259873   dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti ochrany života a zdravia ...  pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných prác   7.5.2019
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.1130592 Energie2, a.s., - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, IČO: 46113177   nové odberné miesto  - na multifunkčnom ihrisku  14.5.2019
Mandátna zmluva č. MZ 009-2019 Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 08001 Prešov, IČO:37051164   zabezpečiť kompletné verejné obstarávanie  17.5.2019
Zmluva o dielo Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov, IČO:45281688 2000,- vypracovanie Žiadosti o NFP "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ  24.5.2019
Zmluva č.274/2019/OK o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO:37870475 3200,- dotácia na podporu kultúrneho podujatia : "Hradný deň"  29.5.2019
Dodatok č.N20160202005D02 k zmluve o spolupr. č.N20160202005 zo dňa 2.2.2016

Implementačná agentúra MPSVaR SK, Špitálska 6, 81455 Bratislava, IČO: 30854687

 

  zmena v čl. 14 : Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.8.2019  18.6.2019
Príloha č.1 k zmluve VKE 0720201520A ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, IČO:35858010   popis systému triedeného zberu + celkový ročný náklad na zabezpečenie zberu v obci 24.6.2019
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov ZŠ  Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, 04001 Košice, IČO:50774336   internetové služby 4.7.2019
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v CVČ  Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P.O.Box 135, 08135 Prešov, IČO:00179205   zabezpečenie vzdelávania v CVČ 18.7.2019 
Príkazná zmluva č.12/PO/2019/EL Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov, IČO:51115026   výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej enercie 20.8.2019
Príkazná zmluva č.09/PO/2019/PL Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov, IČO:51115026   výkon verejného obstarávania na nákup zemného plynu 20.8.2019
Dohoda č.19/37/050/63 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536  5.768,16 úprava práv a  povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku 28.8.2019
Zmluva č.4801902086 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO:31595545      95,12 skupinové úrazové poistenie detí v MŠ 2.9.2019
Dodatok č. N20160202005D03 k zmluve č. N20160202005 zo dňa 2.2.2016 Implementačná agentúra MPSVaR SR, Špitálska 6, 81455 Bratislava, IČO:30854687   zmena konajúceho Spolupracujúceho subjektu 10.9.2019
Dohoda č. 19/37/010/124 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   aplikácia § 10 zák. 41/2013 o pomoci v hmotnej núdzi do praxe 17.9.2019
Zmluva o dielo VÁHOPROJEKT, s.r.o., Exnárova 13, 08001 Prešov, IČO:43894810  24.600,- vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie zákl. technickej infraštruktúry 25.9.2019
Zmluva o dielo č. 2/2019 /na výkon občasného dozoru/ Ing. Peter Ferenc, K amfiteátru 1, 08001 Prešov, IČO:33950725    3.102,- stavebný dozor pro projekt: Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ 25.9.2019
Nájomná zmluva č.4137 Družstvo Agroplus Prešov, Zlatobanská 12, 08005 Prešov, IČO:36458724   nájom poľnohospodárskej pôdy 10.10.2019
Zmluva o poskytnutí služby "Externý projektový manažment ..." Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov, IČO:45281688    1.620,- príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiace činnosti 11.10.2019
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného ZŠ Lesnícka 1, Lesnícka 1, 08005 Prešov, IČO:37877160   pomoc škole pri uhrádzaní cestovného zákonným zástupcom žiakov 15.10.2019
Poistná zmluva č.75038751 Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava, IČO:31322051     304,20 havarijné poistenie osobného vozidla 24.10.2019
Kúpna zmluva Lukáš Rabatin   8.400,- predaj pozemku 8.11.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, 08001 Prešov, IČO:42232244   zabezpečenie vzdelávania prostredníctvom CVČ 21.11.2019
Zmluva o dielo na stavbu: "Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves - 1.etapa
MP KANAL service, s.r.o., Košická 5C, 08001 Prešov, IČO:45965838  25688,84 rozšírenie vodovodu 25.11.2019
Zmluva o nájme skladovacích priestorov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava, IČO:00896225    8.250,- nájom priestorov 27.11.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy /Kúpnej zmluvy/
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO:36599361   k stavbe : Ruská Nová Ves - úprava TS1 a VN prípojky 28.11.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy /Zmluvy o zriadení vecného bremena/ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO:36599361   k stavbe : Ruská - Nová Ves - úprava TS1 a VN prípojky 28.11.2019

Zmluva o dodávke elektriny  + príloha č.1+ príloha č.2 + príloha č.3

BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, IČO:51966255   dodávka a distribúcia elektriny 29.11.2019
Dodatok č.1 k zmluve č. 50-000145313PO2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460   dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd, ... 2.12.2019
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce č.846/12/2017závod PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460   vyhotovenie dodatku pre potreby vypracovania Plánu obnovy 2.12.2019
Zmluva o bežnom účte
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25, IČO:31320155   transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte 6.12.2019
Zmluva č. 1109/2019/DPR
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO:37870475  20.000,- refundácia k projektu podpora výstavby multifunkčného ihriska - kapitálové výdavky 17.12.2019
Zmluva o dodávke plynu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO:35815256   dodávka plynu 19.12.2019
Dohoda č.19/37/50J/NS/88 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08001 Prešov, IČO:30794536   poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti 27.12.2019
Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice, IČO:31718922   výkon pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 30.12.2019