Verzia pre slabozrakých

Rok 2018

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov, IČO : 36473413 1020,-  audit za rok 2017  11.1.2018
Dohoda č.
18/37/012/6
Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO : 30794536   vykonávanie aktivačnej činnosti od 1.2.2018 do 31.1.2019  12.1.2018
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 15/2018-KE Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica, IČO:36022047   úprava záväzku pri uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena   29.1.2018
Darovacia zmluva na prevod nehnuteľnosti Eva Dzurková, Jozef Dzurko, Jaroslav Dužda, Miroslav Bažo,, Milan Bažo   darovanie pozemku za účelom uloženia plynárenských zariadení  29.1.2018
Príloha č. 1 a 2 k zmluve č. 2/2014 PZ PSI Šariš, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO : 42033241   zoznam služieb k Zmluve o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb + Cenník    2.2.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o
poskytovaní služieb
a Licenčná zmluva č. 2000/728

 

Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 94901 Nitra, IČO : 36535605

  špecifikácia dodania a užívania IS, licencie a rozsah a cena poskytovaných služieb  8.3.2018
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného ZŠ Lesnícka 1, Lesnícka 1, 08005 Prešov, IČO : 37877160    uhrádzanie cestovného 14.3.2018
Zmluva o poskytovaní
služieb č. SKP 18/02/013
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 04001 Košice, IČO : 43908977   poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice + aplikačných programov  23.3.2018
Zmluva o dielo č. 012018 GORAS SK s.r.o., ul. J.A.Gagarina 5968/3, 07101 Michalovce, IČO : 45685355 4000,- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby pre akciu : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves"  28.3.2018
Mandátna zmluva č.1/2018

Martin Sárossy - ORNIS,M.R.Štefá-nika 43, 08221 Veľký Šariš, IČO : 43021336

2.100,- odborné koordinovanie pamiatkovej obnovy pre projekt "Soľnohrad"  23.4.2018
Dohoda č.18/37/054/76 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO : 30794536   poskyt.fin.prostriedkov na podporu vytvárania prac. miest pre uchádzačov o zamestnanie   30.4.2018
Poistná zmluva č.5190041716 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO : 31595545  120,- úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  30.4.2018
Mandátna zmluva Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 41, 08001 Prešov, IČO:44819854 3950,- výkon stavebného dozoru /stavba : Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry/  2.5.2018
Dohoda o spoločnom postupe č. 010-4400/210DDOSP
/2018
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov, IČO : 37936859   prevod pozemkov do vlastníctva strán podľa reálneho stavu   2.5.2018
Zmluva o dielo č. 4909.8070016JZA EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice, IČO : 31651518 140231,65 realizácia diela : "Ruská Nová Ves - ul. Ku Potoku, EČ 1636/77 a 1636/78 /výstavba miestnej kominikácie/   3.5.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 846/12/2017/závod PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO : 36570460   zmena zmluvy z dôvodu rozšírenia infraštrukturálneho majetku vlastníka  3.5.2018
Zmluva o poskytnutí grantu č. ST18 078 Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Zelinárska 2, 82108 Bratislava 2, IČO : 31784828 940,- poskytnutie grantu na projekt "Tretí rok obnovy Soľnohradu"  30.5.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR : č.MK-3902-2018-1.4. Ministerstvo kultúry SR, Nám.SNP 33, 81331 Bratislava 1, IČO : 00165182 2 600,-  poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu : "Soľnohrad - konzervácia hradného jadra a prvého predhradia"    1.6.2018
Zmluva o dielo č. 4909.8070012JZA EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice, IČO : 31651518 98 101,79 realizácia diela : "Ruská Nová Ves, Hlavná ul. - dobudovanie chodníka a IS"   4.6.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9918252729 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO : 35763469 19,99 mes. Balík Magio Internet XL   15.6.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9918252690 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO : 35763469 19,99 mes. Biznis linka M  15.6.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9918252653 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO : 35763469 19,99 mes. Biznis linka M  15.6.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9918252236 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO : 35763469 14,- mes. Biznis linka S  15.6.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 1017309500 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 15,- mes. Magio Internet L  15.6.2018
Dodatok č. 1 k dohode č.18/37/054/76 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO : 30794536   úprava zmluvy  15.6.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO : 00327646   spracovanie osobných údajov na účel vedenia Personálnej a mzdovej agendy zamestnancov školstva  25.6.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO : 00327646   spracovanie osobných údajov na účel vedenia agendy na úseku stavebného poriadku  25.6.2018
Zmluva o poskytovaní energetického managementu Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov, IČO : 51115026, 59,- bez DPH mesačne energetic. management nehnuteľností v správe a údržbe objednávateľa  29.6.2018
Príloha č.1 k Zmluve VKE0720201520A ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82108 Bratislava, IČO:35858010   Popis systému triedeného zberu na území obce  29.6.2018
Zmluva č. 222/2018/DRSaSZ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO : 37870475

3.500,- dotácia na výstavbu prístrešku pri šatniach   FK TJ Slánské R.N. Ves  23.7.2018
Dohoda č. 18/37/50J/NS/73 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO : 30794536  4.663,80 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  30.8.2018
Poistná zmluva č  1901926 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO : 31595545  99,76 úrazové poistenie detí v MŠ od 7.9.2018 do 31.8.2019   7.9.2018
Zmluva o dielo č.219-015-0012 Swietelsky - Slovakia, s.r.o., Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava, IČO : 00896225 175.680,- stavebné práce "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves"   12.9.2018
Zmluva o vykonaní pomocných prác č. ÚVV a ÚVTOS-182/34-2018 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Kpt. Nálepku č.1, 08113 Prešov, IČO:00738409   vykonávanie pomocných stavebných, manipulačných a sezónnych prác  20.9.2018
Zmluva sprostredkovateľa podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov Pavol Halanda, 94161 Michal nad Žitavou 279, IČO:40351467   zabezpečenie ochrany osobných údajov  20.9.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní energetického manažmentu Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov, IČO:51115026   úprava platobných podmienok  19.9.2018
Zmluva : CEZ ÚV SR : 213/2018
Úrad vlády SR, Nám. Slobody 1, 81370 Bratislava 1, IČO : 00151513  38.000,- dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi  25.9.2018
Zmluva o dielo č. 3626/2018/A1V€ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO : 36570460 1,- realizácia vodovodnej prípojky, dodávka vodomernej šachty, montáž vodomernej zostavy  10.10.2018
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica 1, IČO : 31595545  24,75 poistenie prívesného vozíka - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  11.10.2018

Zmluva o dielo č.47/2018                      + Prílohy k zmluve: Výkaz-výmer,  Splátkový kalendár, Záručné podmienky na UT

MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, IČO : 36407020 65019,64 výstavba Multifunkčného ihriska  15.10.2018
Dodatok č.9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice, IČO :31718922

  zmena čl. IV. zmluvy  25.10.2018
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica 1, IČO : 31595545   poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - os.auto ŠKODA YETI   2.11.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041P747-431-16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava 1, IČO:00156621 179028,93 poskytnutie dotácie na projekt "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry"  8.11.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4909.8070016JZA na realizáciu prác na stavbe "Ruská Nová Ves, Hlavná ul. - Do-budovanie chodníka a IS" EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice, IČO:31651518 6823,78 práce naviac  13.11.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4909.8070012JZA na realizáciu prác na stavbe "Ruská Nová Ves - ul. Ku Potoku, P.Č.1656/77 a 78" EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice, IČO:31651518 10317,31 práce naviac  13.11.2018
Zmluva č. 50-000145313PO2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460   Zml. o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd povrchového odtoku verejnou kanalizáciou /nové odberné miesto/  20.11.2018
Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom č.111180432BPT REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417 95,52 prenájom tlačiarne HP Pagewide 477 dw  - na 4 roky  23.11.2018
Dohoda č.18/37/054/346-PZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536 6 452,40 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  29.11.2018
Kúpna zmluva č.201801156 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO:00327646 100,00 50 ks plastových sedadiel  30.11.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času Centrum voľného času sv. Jána Pavla II., Nám. Krista Kráľa 3, Prešov, IČO:42027721   poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času  3.12.2018
Zmluva o poskytnutí  finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, Prešov   poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času 19.12.2018
Poistná zmluva č.4619008538 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO:00585441 839,35 poistenie majetku 21.12.2018