Verzia pre slabozrakých

Rok 2017

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o technickom zabezpečení web stránky Mgr. Juraj Bindas - ALL4BIZ, Šoltésovej 6534/6, Prešov, IČO : 46078525   technické zabezpečenie web - stránky na doméne "www.ruskanovaves.sk"  02.01.2017
Príkazná zmluva č. 20/PO/2016/EL Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania  04.01.2017
Príkazná zmluva č. 18/PO/2016/PL Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstrávania  04.01.2017
Príkazná zmluva č. 03/PO/2016/ODP Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania  09.01.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny Lumius Slovakia, s.r.o.   dodávka elektriny 11.01.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov COOP Jednota Prešov, s.d.,   nájom priestorov za účelom prevádzkovania predajne potravín 20.02.2017
Zmluva o odohraní umeleckého diela PUĽS, Prešov  1.500 odohranie umeleckého programu 13.03.2017
Zmluva o vystúpení Skupina historického šermu COHORS PREŠOV  500,- odohranie vystúpenia  17.03.2017
Zmluva o dodávke plynu
SPP, a.s., Bratislava   zmluva o dodávke plynu od 1.5.2017 do 30.4.2019 10.04.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemkov Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská N. Ves  

k zmluve uzatvorenej dňa 6.12.2016 - zmena bodu 2

12.04.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.   dodatok k zmluve č. 2029298509 18.04.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.   dodatok k zmluve č. 2029712954 18.04.2017
Kúpna zmluva  Jozef Bartko a Vlasta Bartková    predaj pozemku  20.04.2017
Mandátna zmluva Urban Planning s.r.o., Prešov  

 obstaranie územného plánu zóny Vyšné doliny

 25.04.2017
Dodatok č. 1/2017

 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO: 36211451

   zmena čl.II : Počet vyvážaných nádob  28.04.2017
Dohoda o poskytnutí grantu č. ZO 17-44 Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 00631736 3.000 poskytnutie grantu na realizáciu projektu Vodná cesta na Soľnohrad  03.05.2017
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/728

Remek s.r.o

 348,00 používanie IS  05.05.2017
Zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo   potravinársky a nepotravinársky tovar 09.05.2017
Zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo   potravinársky a nepotravinársky tovar 09.05.2017
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000638685 Východoslovenská distribučná, a.s., Košice   pripojenie do distribučnej sústavy 10.5.2017
Dodatok k zmluve o spolupráci č.N20160202005 v rámci národného projektu TSP v obciach I Implementačná agentúra MPSVaR SR   presun TP na TSP 30.05.2017
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000063864D Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO : 36599361   zmena maximálnej rezervovanej kapacity 5.6.2017
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000012913O Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO : 36599361   zmena MRK 14.6.2017
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000129396 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO : 36599361   zmena MRK 14.6.2017
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000028920S Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO : 36599361   zmena MRK 14.6.2017
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000727005 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO : 36599361   zmena MRK 14.6.2017
Zmluva č. 18-06/2017 o obstaraní vystúpenia Hudobné centrum, príspevková organizácia, Michalská 10, Bratislava, IČO : 164836   výchovný koncert pre deti v MŠ 20.6.2017
Dohoda o odstránení nedostatkov zistených pri kolaudácii stavby "Splašková kanalizácia Obce Ruská Nová Ves" OVO-MONT, spol. s r.o., Ovocinárska 364/25, 083 01 Sabinov, IČO:31714137   odstránenie nedostatkov pri kolaudácii stavby "Splašková kanalizácia Obce Ruská Nová Ves" 20.6.2017
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-129-2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, Bratislava, IČO : 30856868 3.000,- na podporu zachovania kultúrnych pamiatok 26.6.2017

Zmluva o dielo

 

C&F ALL FOR FINANCIAL, s.r.o., Klimkovičova 29, Košice, IČO:48318965 53828,50 sanácia skládky odpadu 18.7.2017
Dohoda č. 17/37/50J/NS/29 ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO : 30794536   poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti 25.7.2017
Zmluva o vytvorení diela Prosperujúca Európa, Talinská 2687/8, Košice - Nad jazerom, IČO : 42407095   1.000,- odborné poradenstvo pre proces prípravy a implementácie projektu  3.8.2017
Zmluvy o nájme O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, IČO:36460141   nájom priestoru pre umiestnenia bannera na účel propagácie nájomcu  3.8.2017
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica, IČO : 31595545    24,75 poistenie traktora od 11.10.2017 do 10.10.2018  4.8.2017
Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica, IČO : 31595545    22,95 poistenie vlečky traktora od 11.10.2017 do 10.10.2018  4.8.2017
Zmluva o reklame a propagácii EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17  Košice, IČO : 31651518   300,- propagácia objednávateľa počas podujatí "Deň obce" a "Prvý hradný deň"  9.8.2017
Zmluva č. 507/2017/OK Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO : 37870475  1000,- dotácia na usporiadanie kultúrnych podujatí a editačnú činnosť 1.-2.9.2017 - Deň obce a Prvé hradný deň  10.8.2017
Dodatok č. 13 k poistnej zmluve č. 080-2023.302 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO : 17050308    11,09 poistenie informačných tabúľ obce  22.8.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZM-SEP-IMRK2-2017-001197 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8,  81643 Bratislava, IČO : 00681156  max.  59109,- dotácia na likvidáciu čiernych skládok odpadu  22.8.2017
Zmluva o dielo č.0217 Ing. Michal Mergeš - Druprojekt IPZ Prešov, Okružná 33, 08001 Prešov, IČO : 32913699  11.760,- vypracovanie projektovej dokumentácie pre "Splaškovú kanalizáciu obce Ruská Nová Ves"   8.9.2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Ladislav Pribulla, Levočská 77, 080 01 Prešov, IČO : 43830587   1.550,- právne služby - pri vysporiadaní majetkovo - právnych vzťahov /výstavba kanalizácie/  11.9.2017
Zmluva o nájme pozemkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 66, 080 05, IČO : 31951864       100,-         nájom pozemku pod budovou MŠ  12.9.2017
Skupinové úrazové poistenie č.4801901679 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.,Vienna Insurance Group,Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO : 31595545     81,20 úrazové poistenie detí v MŠ  26.9.2017
Zmluva o výkone správy majetku obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO : 36570460   výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní verejnej kanalizačnej siete  28.9.2017
Dohoda č. 17/37/50J/NS56 ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, 080 28  Prešov, IČO : 30794536  4226,58 príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  28.9.2017
Zmluva o združenej dodávke energie - maloodber č.1130592
 Energie2, a.s. odštepný závod Energie 2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, IČO : 46113177   dodanie elektrickej energie   2.10.2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Ján Vlasatý   vecné bremeno /"Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves"/   6.10.2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Gabriel Petruška   vecné bremeno /"Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves"/  10.10.2017
Zmluva o dielo zo dňa 11.10.2017 XENON, s.r.o., 076 71 Čičarovce 130, IČO : 36048364  2.136,- externý manažment /projekt "Sanácia skládky odpadu"/  11.10.2017
Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO : 31320155   transformácia pôvodnej zmluvy  13.10.2017
Dohoda o zmene trasy splaškovej kanalizácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 66, 080 05, IČO : 31951864   zmena trasy splaškovej kanalizácie  20.10.2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 66, 080 05, IČO : 31951864   stanovenie podstatných náležitostí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  23.10.2017
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.708/2017/ODSM Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO : 37870475   stanovenia podstatných náležitostí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ako podmienky jej uzavretia  23.10.2017
Príkazná zmluva č.49/PO/2017/POI Ing. Jozef Balkó, Jókelova záhrada 555, 951 78 Kolíňany, IČO : 43401228      20,- verejné obstarávanie na poistenie majetku   2.11.2017
Kúpna zmluva zo dňa 2.11.2017 Ing. Martina Rusinková  9.600,- kúpa motor. vozidla Škoda YETI   2.11.2017

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 1040199551

 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO : 31595545    120,45 poistenie motor. vozidla Škoda YETI   2.11.2017
Poistná zmluva č. 2650008125

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO : 31595545

  565,93

 

havarijné poistenie motorového vozidla ŠKODA YETI  20.11.2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO : 35848863    telekomunikačné služby  20.11.2017
Dodatok č. 2/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451   zmena počtu vyvážaných nádob   4.12.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, 08001 Prešov, IČO:42232244      96,- zabezpečenie záujmového vzdelávania detí v CVČ ELBA   4.12.2017
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P.O.BOX 135, 08135 Prešov, IČO : 00179205      42,- zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ  4.12.2017
Kúpna zmluva č. 2171183142 O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 85101 Bratislava 5, IČO : 35848863    386,- mobilný telefón  6.12.2017
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov, IČO : 36473413    850,- audítorské služby  7.12.2017

Dohoda č. 17/37/012/232 o pomoci v hmotnej núdzi

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov   výkon menších obecných služieb na účely aktivačného príspevku 19.12.2017
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č.5002298

Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, IČO : 31338551

   nájom kopírky + servis  12.12.2017
Dodatok č. 3 k zmluve č. 979/2013 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov   zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ  28.12.2017
Dodatok č. 8 k zmluve o výkone vo verejnom záujme.
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 08006 Ľubotice, IČO: 31718922   zmena čl. IV. zmluvy  29.12.2017
Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25, IČO : 31320155   transformácia pôvodnej zmluvy  29.12.2017