Verzia pre slabozrakých

Rok 2016

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo zo dňa 11.6.2001 v znení dodatkov č.1,2,3 a 4
 OVO-MONT, spol. s r.o.,  Sabinov    zmena článku IV. Cena a článku III.  19.1.2016
Dodatok č.6 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy  Dopravný podnik mesta Prešov a.s., Ľubotice    zmena čl.4 - suma mesačného poplatku  19.1.2016
Zmluva VKE0720201520A o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava   deklarovanie záujmu uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní systému triedeného odpadu  18.1.2016
Dodatok č. 1/2016 FÚRA, s.r.o., Rozhanovce   služby v oblasti nakladania s odpadmi  29.1.2016
Zmluva o spolupráci č. N20160202005 Implementačná agentúra MPSVaR   implementácia národného projektu TSP v obciach  2.2.2016
Príloha č. 3 k zmluve č. 5100260315S/2016 Východoslovenská distribučná, a.s., Košice   dodávka elektriny  3.2.2016
Dohoda č. 16/37/051/51 ÚPSVaR   absolventská prax v MŠ 16.2.2016
Dohoda o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom ...   a darovacia zmluva Vlasta Némethová, Žaneta Duždová, Silvia Žiga, Ján Baran, Klaudia Cvancingerová, Magdaléna Baranová, Vincent Baran, Ján Florek, Mária Baranová, Margita Baranová, Ing. Michal Baranik, Agnesa Fuchsová   dohoda o vysporiadaní  vlastníckych vzťahov k pozemkom ich zlúčením a znovurozdelením + darovacia zmluva 17.2.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava

  telekomunikačné služby 1.3.2016
Zmluva o pripojení /tvorí ju žiadosť + akceptácia žiadosti/

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

  pripojenie do distribučnej sústavy  10.3.2016
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného ZŠ Lesnícka 1, Prešov   pomoc pri uhrádzaní cestovného zákonným zástupcom žiakov  14.3.2016
Dodatok č.1 k dohode č.15/37/054/136-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov   zmeny v dohode 18.3.2016
Dodatok č.1 k dohode č.15/37/054/163-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov   zmeny v dohode 18.3.2016

Zmluva o poskytnutí grantu č. KN/042/2016/SPR

Karpatská nadácia Letná 27, 040 01 Košice

1.296,- dar s cieľom zapojiť mládež do starostlivostlivosti  o kultúrne dedičstvo 29.3.2016
Dodatok č.3 k zmluve o združených službách pri dodávke elektriny Lumius Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 2945/38, Žilina  

 

zmena : vystavovanie mesačných faktúr

29.3.2016
Zmluva č.1611701 SLOVGRAM, Bratislava   odmena za výkony výkonných umelcov 19.4.2016
Dohoda č. 16/37/054/166 -      ŠnZ ÚPSVaR Prešov   poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest 29.4.2016
Zmluva VKE0720201520A ENVI - PAK, a.s., Bratislava   dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 29.4.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava   práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov  9.5.2016
Dohoda č.16/37/012/163 ÚPSVaR Prešov   vykonávanie menších obecných služieb  30.6.2016
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu Združenie obcí EKOTORYSA   zber komunálneho odpadu  1.7.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Desiatniková, Ruská Nová Ves   nájom nebytového priestoru za účelom prevádzkovania pohostinstva  6.7.2016
Zmluva č.292/2016/ORHC Prešovský samosprávny kraj 2.000,- poskytnutie dotácie na dobudovanie detského ihriska  6.7.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava   dodatok k zmluve č. 2028335511  8.7.2016

Dodatok k poistnej zmluve č. 6814156714

 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  1.8.2016
Dodatok k poistnej zmluve č. 6815898074 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  motorového vozidla  1.8.2016
Darovacia zmluva na prevod nehnuteľnosti Jaroslav Dužda, Božena Duždová, Milan Bažo, Nadežda Bažová, Miroslav Bažo, Lucia Bažová, Milan Badžo, Daniela Badžová, Peter Horvát, Marta Horvátová   darovanie pozemkov na výstavbu miestnej komunikácie  4.8.2016
Dodatok k zmluve č. 2029298509 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   telekomunikačné služby  8.8.2016
Dodatok k zmluve č. 2030343922 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   telekomunikačné služby  8.8.2016
Dodatok k zmluve č. 2029712954 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   telekomunikačné služby  8.8.2016
Dodatok k zmluve č. 2030395627 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   telekomunikačné služby  8.8.2016
Dodatok k zmluve č. 2028335511 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   telekomunikačné služby  8.8.2016
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  Ján Dzurko, Helena Dzurková, Ján Dzurko, Zlata Dzrková, Anna Bažová, Milan Kudráš, Magddaléna Kudrášová, Jozef Bažo, Mariana Bažová, Peter Horvát, Rastislav Horvát, Mária Horvátová, Andrej Bažo, Agnesa Bažová, Ján Bažo, Oľga Bažová, Štefan Bažo, Vlasta Bažová    predaj pozemkov  10.8.2016
Kúpna zmluva na dodanie el. kompostov.zariad. JRK Waste Management s.r.o., Bratislava   dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia  31.8.2016
Dodatok č. 4 k Zmluve o združených službách pri dodávke elektriny Lumius Slovakia, s.r.o., Žilina   zmena termínov fakturácie - dodatok k zmluve zo dňa 26.2.2015  19.9.2016
Zmluva  č. 901487 Komunálna poisťovňa, a.s.  44,08 úrazové poistenie detí v MŠ  19.9.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 292/2016/ORHC Prešovský samosprávny kraj   oprava textu 11.10.2016
Kúpna zmluva č.9913960553 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   kúpa telefónu 25.10.2016
Kúpna zmluva  č.9913960538 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   kúpa telefónu 25.10.2016
Kúpna zmluva č.9913960499 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   kúpa telefónu 25.10.2016
Dodatok k zmluvám č.2029298509 a č.9913960553 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   balík IP - balík služieb 25.10.2016
Dodatok k zmluvám č.2029712954 a č.9913960538 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   balík IP - balík služieb 25.10.2016
Dodatok k zmluvám č.2030395627 a č.9913960499 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   balík IP - balík služieb 25.10.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti č. 1709/913/2016/ÚP

VVS, a.s., Košice   zriadenie vecného bremena /uloženie inžinierskych sietí - vodovodu/ 10.11.2016
Dodatok č.7 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Ľubotice   predpokladaná strata z výkonov za rok 2017 a mesačné preddavky v roku 2017 10.11.2016
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Bratislava   zmena odberateľa zemného plynu v predajni potravín  1.12.2016
Kúpna zmluva Ilona Takács Csabáné, Budapešť    predaj pozemkov  1.12.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava   aktivovanie O2 Fér  2.12.2016
Zmluva o prenájme pozemkov Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves   nájom pozemkov za účelom výstavby a prevádzky multifunkčného ihriska  6.12.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov   zriadenie spoločného obecného úradu 30.12.2016