Verzia pre slabozrakých

Rok 2015

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 25/2015
Alena Galbavá, Prešov  1200,- komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek 19.2.2015
Zmluva o dodávke prác na územnoplánovaciu dokumentáciu
Ing. arch. Mária Čutková - M PROJEKT  8400,- vypracovanie  Územného plánu obce Ruská Nová Ves 24.2.2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny Lumius Slovakia, s.r.o.   dodávka elektriny 26.2.2015
Zmluva o dielo č. 257/2015 - Rozšírenie kamerového systému Exim Alarm s.r.o. 6416,64 dodávka a montáž kamerového systému 6.3.2015
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávrat. príspevku č. 4600055 Pôdohospod. platobná agentúra   zmena prílohy č. 1 Oprávnené výdavky projektu 9.3.2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.   úprava predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme 17.3.2015
Dohoda č. 37/PO/2015/ § 12 ÚPSVaR Prešov   dohoda pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb 31.3.2015
Dohoda č.15/37/054/14 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny   príspevok na vytváranie pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z. 31.3.2015
Dodatok č.  1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA, s.r.o.   zmena počtu vyvážaných nádob 8.4.2015
Kúpna zmluva k pozemkom Hirková Anna, Jozef Hirko, Kvetoslava Hirková, Ing. Michal Hirko    predaj parciel  14.4.2015
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.r.o., Agátová 31, 040 14 Košice   vybrané služby veterinárnej asanácie na území obce 15.4.2015
Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 165/2015/ODDSM Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, Prešov   zámena a zverenie pozemkov do správy PSK 15.4.2015
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č.378/2014/UZ VÚB, a.s.   zmena lehoty splatnosti termínovaného úveru na chodníky 23.4.2015
Dotatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č.381/2014/UZ VÚB, a.s.   zmena lehoty splatnosti termínovaného úveru na chodníky 23.4.2015
Zmluva o termínovanom úvere č.434/2015/UZ VÚB, a.s. 114000,- úver za účelom modernizácie verejného osvetlenia 6.5.2015
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 16-4400/3000NZ/2013 zo dńa 25.4.2013 PSK a Správa a údržba ciest PSK   zmena článku II 6.5.2015
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach   zabezpečenie odbornej praxe pre študentov FVS 1.ročníka magisterského stupňa štúdia 12.5.2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VVS, a.s.   zriadenie vecného bremena 13.5.2015
Dohoda č. 135/2015/§10 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR   zabezpečenie realizácie pracovnej činnosti 27.5.2015
Dodatok č.2 k zmluve č. OPV/27/2013 MPC  

predĺženie doby realizácie aktivity

28.5.2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 135/2015/§10 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR   zabezpečenie realizácie pracovnej činnosti 4.6.2015
Zmluva o dielo 3A-ZoD-0020615 O.S.V.O. comp, a.s.,   rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 24.6.2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 37/PO/2015/§ 12 ÚPSVaR   o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 26.6.2015
Kúpna zmluva zo dňa 8.7.2015

Ján Dzurko, Helena Dzurková. Ján Dzurko, Zlata Dzurková, Anna Bažová, Milan Kudráš, Magdaléna Kudrášová, Jozef Bažo, Mariana Bažová, Imrich Horvát, Mária Horvátová, Andrej Bažo, Agnesa Bažová, Ján Bažo,Oľga Bažová, Štefan Bažo, Vlasta Bažová

  predaj pozemkov  8.7.2015
Kúpna zmluva Peter Ľaš a Sylvia Ľašová    217,- predaj pozemku - trvalé trávne porasty 16.7.2015
Zmluva o spoločnom zriadení verejného parkoviska v obci Ruská Nová Ves  Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva    zriadenie verejného parkoviska  30.7.2015
Zmluva o sponzorstve č. 1

AutoSave, s.r.o., Prešov

  100,- finančný príspevok na mix-volejbalový turnaj  26.8.2015
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 434/2015/UZ VÚB, a.s.   zmena výšky úveru a výšky splátok  8.9.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o.   aktivácia SIM karty 21.9.2015
Dodatok č. 11 k poistnej zmluve č.080-2023.302

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,

  poistenie rekonštrukcie verejného osvetlenia 30.9.2015
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 26.2.2015 Lumius Slovakia, s.r.o., Žilina   zrušenie odberného miesta č.5 k 15.10.2015 12.10.2015
Dohoda č. 15/37/054/136-ŠnZ ÚPSVaR   poskytnutie finančného príspevku na podporu pracovného miesta 27.10.2015
Dohoda č. 15/37/054/163-ŠnZ ÚPSVaR   poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta 27.10.2015
Dohoda č. 15/37/52A/162 ÚPSVaR    vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby  27.10.2015
Dodatok č.12 k poistnej zmluve č. 080-2023.302 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.   dopoistenie majetku 30.10.2015
Poistná zmluva č.5190016227 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 19,92 úrazové poistenie 31.10.2015
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260315S/2015 Východoslovenská distribučná, a.s.      4.11.2015
Dohoda č. 15/37/052/1493  ÚPSVaR  Prešov   vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb  23.11.2015
Dodatok č.2 k zmluve o združených službách pri dodávke elektriny k zml. zo dňa 26.2.2015 Lumius Slovakia, s.r.o., Žilina   pridanie odberných miest 30.11.2015
 Poistná zmluva č.5190022751               Komunálna poisťovňa,a.s.          úrazové poistenie                   30.11.2015
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času                           Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov   poskytnutie dotácie na CVČ  1.12.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Súkromné centrum voľného času, Bernolákova 17, Prešov   poskytnutie dotácie na CVČ  1.12.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Súkromné centrum voľného času ELBA   poskytnutie dotácie na CVČ 10.12.2015
Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27.5.2002 Mesto Prešov   úprava čl. II, III, IV, V, VI 21.12.2015
Dodatok č.2 k zmluve č. 979/2013 Mesto Prešov   spolufinancovanie  nákladov na činnosť CVČ 21.12.2015
Dohoda č. 15/37/012/327 ÚPSVaR, Prešov    o podmienkach vykonávania menších obecných služieb  22.12.2015
Zmluva o spolufinancovaní projektu Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Ruská Nová Ves   vydanie reprezentatívneho CD 22.12.2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb HIREKON, s.r.o.   audit účtovnej závierky za rok 2015 28.12.2015
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku Marta Palenčárová, Zuzana Hanzelová     nákup pozemkov za účelom výstavby miestnej komunikácie 29.12.2015