Verzia pre slabozrakých

Rok 2014

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia

Dodatok č. 4 k zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestkej autobusovej dopravy

Dopravný
podnik mesta Prešov a.s.
 34143,78 Úhrada straty z
výkonov vo verejnom záujme
30.12.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Right
Power
Energy
s.r.o.
  Dodávka elektriny 13.01.2014
Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-boxu Asekol SK, s.r.o.   Zberná nádoba 10.01.2014
Dohoda č.45/PO2014/§12 Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny, Prešov
  Malé obecné služby 02.01.2014
Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov Inta s.r.o.,
Trenčín
  Zber jedlých olejov 21.01.2014
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.r.o. Košice   Poskytovanie služieb veterinárnej asanácie 24.01.2014
Zmluva o výpožičke 1706/5300/2013 podperných bodov NN vedenia Východo-slovenská distribučná a.s.   Vypožičanie podperných bodov NN elektrického vedenia 29.11.2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č.4600055 Pôdohospodárska platobná agentúra 49.662,00 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 27.02.2014
Kúpna zmluva PhDr. Mária Pažuchová PhD. 1500,00 Nehnuteľnosť 03.03.2014
Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb PSI Šariš   Asistenčná pomoc v
oblasti sociálnych služieb
05.03.2014
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti podľa §151n Občianskeho zákonníka Východo-slovenská vodárenská spoločnosť a.s.   Dobudovanie vodovodu 12.03.2014
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného ZŠ Lesnícka   Cestovné 14.03.2014

Dodatok č.7 k zmluve o dielo č.4704.8040090FNO zo dňa 29.12.2008  

EUROVIA SK, a.s. 73535,9 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 07.04.2014
Dohoda č.6/&50j/NS/2014/ŠR Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Prešov
  Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej
zamestnanosti
28.04.2014
Zmluva o termínovanom úvere č. 378/2014/UZ VÚB, a.s. 49662,- za účelom financovania oprávnených nákladov projektu "Rekonštrukcia
iestnych komunikácií a chodníkov - Chodník č.
1 a 2 v Ruskej Novej Vsi"
 12.5.2014
Zmluva o termínovanom úvere č. 381/2014/UZ VÚB, a.s. 9932,40 za účelom financovania DPH z oprávnených nákladov projektu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - Chodník č.1 a 2 v obci Ruská Nová Ves  12.5.2014

Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnych odpadov

Združenie obcí EKOTORYSA  

Zvoz a zhodnocovanie separovaného komunálneho odpadu

13.05.2014
Zmluva č. 697-11-3211/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava  

Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti

16.05.2014
Zmluva o pripojení č. 1200004  Presnet-wifi, s.r.o.  

zriadiť, pripojiť, sprístupniť verejnú elektronickú
​komunikačnú službu

21.05.2014
Dodatok č.3 k zmluve č. 1200004   Presnet-wifi, s.r.o.  

prevzatie zariadenia od poskytovateľa, za účelom možnosti využívania služieb

22.05.2014 

Dodatok č.8 k poistnej zmluve č. 080-2023.302

KOOPERATIVA

poisťovňa, a.s.

 

dopoistenie majetku obce

23.05.2014

Príkazná zmluva č. PL/03/PO/2014/EL

Region.
združenie
miest a obcí Prešov -
Šariš

 

verejné obstarávanie na nákup el. energie

29.05.2014

Príkazná zmluva č. PL/03/PO/2014/PL

Region.
združenie
miest a obcí Prešov -
Šariš

 

verejné obstarávanie
​na nákup zemného plynu

29.05.2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30213/26120130025 Metodicko - pedagogické centrum   aktivizujúce metódy vo výchove 16.06.2014

Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č.080-2023.302

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.   dopoistenie majetku obce 18.06.2014
Zmluva č. 263/2014/ORHC Prešovský samosprávny kraj   poskytnutie dotácie na "Výstavbu detského ihriska" 04.08.2014
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve č.080-2023.302 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. 5,36 poistenie interaktívnej tabule a projektora 17.9.2014

Dodatok č. 1 k Dohode č.6/§50j/NS/2014/ŠR

ÚPSVaR Prešov   poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 18.9.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č.378/2014/UZ VÚB, a.s.  

za účelom financovania oprávnených nákladov projektu - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - Chodník č.1 a 2 v Ruskej Novej Vsi"

18.9.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č.381/2014/UZ VÚB, a.s.   za účelom financovania DPH z oprávnených nákladov projektu - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - Chodník
č. 1 a 2 v Ruskej Novej Vsi"
18.9.2014
Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 4704.8040090FNO zo dňa 29.12.2008 EUROVIA SK, a.s.   Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves  23.9.2014
Poistná zmluva pre úrazové poistenie Komunálna poisťovńa, a.s.  76,56  úrazové poistenie  - MŠ 25.9.2014
Poistná zmluva č. 1070860248       Komunálna poisťovňa, a.s.  22,95 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 10.10.2014
Zmluva č. ZLP-2014-0114/OPIS

DEUS

  Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest 10.10.2014
Dohoda č. 184/§50/PS/2014/ŠR ÚPSVaR   dohoda o poskytovaní finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 27.10.2014
Zmluva o dielo č. 4909.4070072FNO EUROVIA SK, a.s. 15.993,60   zhotovnie diela : "Obratisko autobusov Ruská Nová Ves" 10.11.2014
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb HIREKON, s.r.o. 850,- zmluva o poskytovaní auditorských služieb 14.11.2014
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času Gréckokatolícke arcibiskupstvo   dodatok k zmluve zo dňa 21.5.2013  o poskytnutí finančnej
dotácie na
mzdy a prevádzku centra
voľného času
27.11.2014
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času zo dňa 21.5.2013 Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice   poskytnutie finančnej
dotácie na
mzdy a prevádzku Centier
voľného času
 3.12.2014
Zmluva č. 408/2014/OO o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na r. 2014 MV SR                  Okresný úrad Prešov 5000,- Prevencia kriminality - bezpečnosť a ochrana
majetku - kapitálové výdavky
9.12.2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 979/2013 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov zo 4.11.2013 Mesto Prešov   poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centier voľného času 15.12.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 30213/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum  

dodanie interaktívnej tabule a LCD Projektora k interaktívnej tabuli s  príslušenstvom

 

15.12.2014
Dohoda č.253/PO/2014 § 12 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec    Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Prešov
  podmienky vykonávania menších obecných služieb pre
obec uzatvorená podľa § 12
ods.3 písm.b/ bod 4 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
 22.12.2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov STELIM, s.r.o.   nájom priestorov za účelom prevádzkovania služieb : pohostinstvo 30.12.2014
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb HIREKON, s.r.o.   poskytovanie audítorských služieb na rok 2015 31.12.2014
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.   dodávka plynu pre OÚ v Ruskej Novej Vsi 31.12.2014
Dodatok č.3/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o.   vývoz komunálneho odpadu - zmena počtu nádob 31.12.2014
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak
​Telekom, a.s.
  telekomunikačné služby /doba viazanosti 24 mesiacov/ 31.12.2014
Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Metodicko - pedagogické centrum   refundácia časti mzdy koordinátora implementácie IMV 31.12.2014
Dodatok č.1 k zmluve č. 2/2014 o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb Partnerstvo sociálnej
inklúzie
  asistenčná pomoc v oblasti sociálnych služieb 31.12.2014