Verzia pre slabozrakých

Rok 2013

 
 Číslo/Názov zmluvy  Zmluvná strana
 Suma s DPH v EUR
 Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Licenčná zmluva  Pavol Halanda  60,- Digitálny archivačný systém a graf.zobrazenie hrobových miest Orfeus 20.01.2013
Dodatok č.3 k zmluve o výkone vo verejnom záujme Dopravný podnik mesta Prešov   Dodatok k zmluve 05.02.2013
Zmluva č. 202/2013 Správa katastra Prešov   Poskytovanie hromadných údajov z katastra 14.02.2013
Zmluva o nájme HS Plus, s.r.o. 120,00 Nájom priestoru na umiestnenie prevádzača 21.03.2013
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku a zmluva o zriadení vecného bremena Ing.Fedor Vladimír, Máthéová Mária, Sabol Anton, PhDr. Čechová Judita, Ing.Katriňák Stanislav, Sabolová Marta, Petruška Pavel, Petruška Jozef, Potočňáková Mária, Potočňák Ján, Šoltésová Marta 1,00 Predaj nehnuteľnost 25.03.2013
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č.0100768114 Východoslovenská distribučná a.s. 66,99 Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy 05.04.2013
Východoslovenská distribučná a.s.   Údaje o odberných miestach 05.04.2013
Dohoda k zmluvnému vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP č. 036/2012-IZ-5.0/V Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Fond sociálneho rozvoja   Úprava zmluvného vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom 19.04.2013
Zmluva o výpožičke č. 0516/5300/2013 Východoslovenská distribučná a.s.   Vypožičanie podperných bodov NN elektrického vedenia 12.04.2013
Nájomná zmluva č. 16-4400/3000NZ/2013 SÚC PSK 45,32 Prenájom pozemku - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci 14.05.2013
Zmluva o dielo 20130501 MK hlas s.r.o 12.523,68 Rekonštrukcia verejného rozhlasu 17.052013
Zmluva o zabezpečení záujmového v centre voľného času Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov   Záujmové vzdelávanie detí v CVČ, Jusková Voľa 21.05.2013
Zmluva o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov   Záujmové vzdelávanie detí v CVČ, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča 21.05.2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice   Záujmové vzdelávanie detí v CVČ b. Jána Pavla II. 21.05.2013
Zmluva č.130509 na dodávku programového vybavenia IFOsoft v.o.s 238,80 Programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy 23.05.2013
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.459/2012/UZ VÚB a.s.   Dodatok k termínovanému úveru 24.05.2013
Kúpna zmluva Anton Milenky 175,00 Predaj nehnuteľnosti 27.05.2013
Dohoda o splátkovom kalendári OVO-MONT spol. s r.o. 48629,19 Stavebné práce na kanalizácií 18.06.2013
Dodatok č.6 k zmluve o dielo č.4704.8040090FNO Eurovia SK a.s.   Rekonštrukcia MK v obci Ruská Nová Ves 26.06.2013
Dohoda č.8/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov   Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 25.07.2013
Kúpna zmluva Victoria Prešov, s.r.o., Šesták Stanislav, Papcunová Anna,   Choma Štefan, Choma Michal, Choma Pavel, Choma Ján, Hradovský Stanislav, Hradovský Jozef 1,00 Kúpa pozemku na obecnú komunikáciu 01.08.2013
Dodatok č. 1/2013 Fura, s.r.o.   Zber objemného a stavebného odpadu 26.08.2013
Poistná zmluva pre skupinové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 71,92 Úrazové poistenie 04.09.2013
Dodatok č. DOD 01-2013/036/2011-IZ-5.0/V MPSVaR SR   Dodatok k zmluve 26.09.2013
Poistná zmluva č. 1070699425 Komunálna poisťovňa 27,00 Zákonné poistenie traktora ISEKI 10.10.2013
Poistná zmluva č. 1070699410 Komunálna poisťovňa 76,50 Zákonne poistenie prívesný vozík 10.10.2013
Zmluva o spolupráci č.087/2013-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja   Implementácia NP TSP 17.10.2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inklizívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Metodicko - pedagogické centrum, Bratislava   Implementácia IMV na predprimárnom stupni školskej sústavy 10.10.2013
Poistka číslo 6814157338 Komunálna poisťovňa a.s. 27,00 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  
Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb 3/2013 PSI Šariš 45,64 Oblasť sociálnych služieb 30.09.2013
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2013 č.979/2013 Mesto Prešov   Dotácia na záujmové aktivity žiakov 04.11.2013
Dodatok 2/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.   Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy 18.11.2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21753/26110130083 Ústav informácií a prognóz školstva   Didaktická technika 25.09.2013
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa a.s. 32,50 Poistné 25.11.2013
Zmluva o termínovanom úvere č.1035/2013/UZ VÚB a.s.,   Poskytnutie peňažných prostriedkov 27.11.2013
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1678/2013/D VÚB, a.s.   Blankozmenka 27.11.2013
Zmluva o technickom zabezpečení web stránky Profi Activity s.r.o., Prešov   technické zabezpečenie webovej stránky 29.11.2013
Darovacia zmluva Ondrej Desiatnik   Nehnuteľnosť 06.12.2013
Dodatok 1/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Fura s.r.o.   Nebezpečný odpad 11.12.2013