Verzia pre slabozrakých

Rok 2012

 
 
 

Číslo/Názov

zmluvy

Zmluvná strana
 

Suma

s DPH v EUR
Predmet zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Miroslav Brindzko   Obytná skupina 7RD 24.01.2012
120205 IFOsoft v.o.s., Prešov  238,80
Programové vybavenie
- mzdová agenda
 03.02.2012
Mandátna zmluva Ing.Rastislav Tapšák  800,- Sanácia havarijného zosuvu pôdy  20.02.2012
Zmluva o bežnom účte na dotácie VUB Banka   Otvorenie a vedenie účtu 09.03.2012
4600008 Pôdohospodárska platobná agentúra  71350,- Modernizácia a prístavba šatní futbalového klubu 19.03.2012
Zmluva o bežnom účte na dotácie  VUB Banka    Otvorenie a vedenie účtu 19.03.2012
19032012/2  Geotrans Prešov  23880,- Projekt Sanácia havarijného zosuvu 20.03.2012
19032012/1  Geotrans Prešov  11880,- Projekt Sanácia havarijného zosuvu  20.03.2012
Dohoda pri uhrádzaní cestovného  ZŠ Lesnícka 1   Uhrádzanie cestovného  15.03.2012
 8684608U08 Environmentálny fond  34057,14 Poskytnutie podpory formou dotácie  21.03.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov Geotrans Prešov 1100,00 Nájom nebytových priestorov 21.03.2012
Zmluva o bežnom účte na dotácie  VUB Banka   Otvorenie a vedenie účtu  27.03.2012
Poistná zmluva č.:080-2023.302 Kooperatíva, a.s.   Poistenie notebook  23.03.2012
Zmluva na poskytovanie služieb externého manažmentu BONA FIDE, s.r.o 2100,00 Externý projektový manažment 17.02.2011
Zmluva č.PPZ-KA-EO-23-32/2012 Ministerstvo vnútra SR, Ing. Marcel Klimek 6032,00 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 04.04.2012
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo číslo:4704.8040090FNO Eurovia SK a.s.   Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves 05.04.2012
Zmluva č.p.:PHZ-OEL1-2012/001256-012 Ministerstvo vnútra SR, Ing. Marcel Klimek 2100,00 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 19.04.2012
Zmluva o bežnom účte na dotácie VUB Banka a.s.   Otvorenie a vedenie účtu 19.04.2012
Zmluva č.82/2012/OO Obvodný úrad Prešov, Ing. Stanislav Kahanec 7500,00 Prevencia kriminality-bezpečnosť a ochrana majetku 27.04.2012
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Puzzle, s.r.o., Prešov 80580,00 Modernizácia a prístavba šatní FK 03.02.2011
Kúpna zmluva č.2274/5300/2011 Východoslovenská distribučná a.s. 7488,00 Projektová dokumentácia 24.05.2012
Licenčná zmluva Pavol Halanda 60,00 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Orfeus 20.01.2012
Zmluva o poskytovaní služieb podpory a asistovaných aukcií č.017/2012 Eunext Aukcie s.r.o., Košice 150,00 Software eAukcie 20.06.2012
Kúpna zmluva č. 0903/5300/2012 Východoslovenská distribučná a.s. 20,00 Pozemok 11.06.2012
PSI subregiónu Šariš o.z. 516,48 Sociálne služby 01.07.2012
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00640 Pôdohospodárska platobná agentúra, p. MVDr.Stanislav Grobár   Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 25.07.2012
Zmluva č. 353/2012/ORHC PSK, MUDr. Peter Chudík 3000,00 Dotácia z rozpočtu PSK 24.07.2012
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s.   Dodatok k zmluve o dodávke plynu 03.08.2012
Nájomná zmluva Fogaš Ján, Fogašová Danka 1,00 Prenájom pozemku 07.08.2012
Dodatok č.6 k zmluve o dielo číslo:4704.8040090FNO Eurovia SK, a.s.   Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci 06.08.2012
Dodatok č.7 k zmluve o dielo číslo:4704.8040090FNO Eurovia SK a.s.   Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci 23.08.2012
Dohoda č.34/§50j/2012/ESF Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Prešov   Podpora zamestnanosti 31.08.2012
Poistná zmluva - 080-2023.302 dodatok č.4, č.5 Kooperativa, a.s.  475,40 Poistné za PZ 03.09.2012
Kúpna zmluva Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s.   Telekomunikačné služby 25.09.2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. TP5061118642911 Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s   Telekomunikačné služby 25.09.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5061117317911 Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s   Telekomunikačné služby 25.09.2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. TP5061116335911 Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s   Telekomunikačné služby 25.09.2012
Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb -kúpa koncového zariadenia Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s   Telekomunikačné služby 25.09.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.9905252469 Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s.   Telekomunikačné služby 26.09.2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9905252471 Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s.   Telekomunikačné služby 26.09.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s.   Telekomunikačné služby 26.09.2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s.   Telekomunikačné služby 26.09.2012
Zmluva o dielo č. 1011/2012 Exim Alarm, s.r.o 9398,40 Dodávka a montáž kamerového systému 28.09.2012
Darovacia zmluva B-2011/2296-710062796 Ústav informácií a prognóz školstva   Výpočtová technika, softvérové vybavenie, odborná literatúra 09.03.2012
Dodatok č.1 k zmluve na poskytovanie služieb externého manažmentu zo dňa 17.02.2011 BONA FIDE s.r.o, Prešov   Modernizácia a prístavba šatní futbalového klubu Ruská Nová Ves 10.09.2012
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.PR00640 Pôdohospodárska platobná agentúra   Rekonštrukcia miestných komunikácií, chodníkov 25.10.2012
Kúpna zmluva č. 2084/5300/2012 Východoslovenská distribučná a.s. 2.097,00 Projektová dokumentácia 08.11.2012
Kúpno-predajná zmluva č.1136/2012 Martin Homola 800,00 Špeciálne požiarne vozidlo 12.11.2012
Poistná  zmluva č. 0800-2023.302, dodatok č.6 Kooperativa poisťovňa a.s.   Poistné 30.10.2012
Poistná zmluva č. 0800-2023.302, dodatok č.7 Kooperativa poisťovňa a.s.   Poistné 30.11.2012
Dodatok č.8 k zmluve o dielo číslo:4704.8040090FNO Eurovia SK, a.s.   Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 12.12.2012