Realizované projekty v obci

       Nákup malotraktora - rok 2018

         Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves - rok 2018

         Dobudovanie chodníka a inžinierskych sietí /predĺženie vodovodu a výstavba dažďovej kanalizácie/ - rok 2018

         Výstavba cesty, chodníka, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia - na začiatku obce smerom ku potoku - rok 2018

         Obnova kultúrneho dedičstva : Soľnohrad - roky 2016 - 2018     /s finančnou podporou ÚPSVaR, MK SR, Nadácie Pontis, Nadácie Slov. sporiteľne, Karpatskej nadácie/

         Likvidácia čiernych skládok odpadu - rok 2017

         Ukončenie prác na sprevádzkovaní 1. etapy Splaškovej kanalizácie a uvedenie do prevádzky - r. 2017.

        Nákup osobného auta ŠKODA YETI - r. 2017. 

        Nákup a osadenie oceľových stožiarov na verejné osvetlenie pri ZŠ - r. 2017.

          Rekonštrukcia budovy Obecného úradu /z dôvodu rozšírenia priestorov pre predajňu Potravín - ktorú prevzala COOP Jednota/ - r. 2017.

         Nákup borovicových lavíc do Domu smútku - r. 2017.  

        Dostavba oplotenia pri ZŠ - r. 2017.

       

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200