Materská škola

 
 
 
 
 RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY
 
Mgr. Monika Imrichová
 
UČITEĽKY

Mgr. Monika Imrichová – triedna učiteľka

                 Martina Pomikalová – pedagogický zamestnanec

Mgr. Timea Skoncová - pedagogický zamestnanec

Ing. Klaudia Kurimčáková - pedagogický zamestnanec

     

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Zuzana Vajdová Rigasová
 
KUCHÁRKA
Andrea Sabolová

Kontakty
Telefón: 051/7701421                                    
e-mail: msruskanovaves@gmail.com

 
MATERSKÁ ŠKOLA
 
MOTTO
Deti milujú toho, kto ich miluje, a kto nevie milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
/Johann Wolfgang von Goethe/
 
 

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola Ruská Nová Ves je školou rodinného typu. Ponúka rodičom a deťom priateľské prostredie s nižším počtom detí v jednotlivých triedach. Má dostatočné vybavenie pre kvalitnú výučbu a rozvíjanie všetkých kompetencií dieťaťa pre interiérovú, aj exteriérovú výučbu. Obec Ruská Nová Ves leží v severovýchodnej časti košickej kotliny v doline Hradného potoka, na sopečnej hornatine Slanských vrchov s bohatým lesným porastom duba a buka, ako aj inými zaujímavými prírodnými úkazmi. V súčasnosti sa realizuje projekt náučného chodníka, ktorý rozšíri možnosti výučby v prírodnom prostredí. Súčasťou histórie obce sú zrúcaniny hradu Soľnohrad (Zbojničák), ktorý je opradený zaujímavými povesťami, s ktorými sa dieťa formou rozprávok a turistických vychádzok oboznámi už v materskej škole. Poloha, podmienky a vybavenie materskej školy ju predurčujú k tomu, aby sa v nej dieťa učilo s prírodou o prírode, so samým sebou o sebe a s ľuďmi o ľuďoch prostredníctvom zážitkov a skúseností, pozorovaním, experimentovaním...

Z uvedeného vyplývajú potreby a požiadavky na realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu zo strany učiteľa:

-  Pripravovať estetické a stimulujúce prostredie

- Učiť prostredníctvom zážitkov a skúseností

Podporovať tvorivosť a kritické myslenie

- Hyperaktívnym deťom poskytovať priestor pre viaceré aktivity

- Agresívne deti stimulovať citlivým prístupom a získavaním         dôvery

-  Uspokojovať individuálne potreby dieťaťa – umožniť mu cítiť emócie s možnosťou prejaviť ich, dostávať šancu napraviť chyby, poskytovať priestor na sebarealizáciu

- Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa prostredníctvom krúžkovej činnosti (základy AJ, tanečný krúžok, dramatický, tvorivé dielne...)

- Spolupracovať s rodičmi detí a podporovať ich záujem o výchovu a vzdelávanie

- Využívať možnosti športových ihrísk a športových areálov v bližšom, aj  širšom okolí obce ako nástroj prevencie pred civilizačnými chorobám

 
PROFIL ABSOLVENTA
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie. Absolvent predprimárneho vzdelávania získava poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu ku kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti. V závere predprimárneho vzdelávania dosiahne elementárne základy kľúčových kompetencií, čím získa profil absolventa predprimárneho vzdelávania.
 
Dosiahnutie všetkých kompetencií dieťaťa realizujeme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Z rozprávky do rozprávky“.

 


 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200