Verzia pre slabozrakých

Hlavné informácie

Základná škola, Ruská Nová Ves

MOTTO :   Čo chceš, aby žiaci vedeli, ukáž im to. Čo chceš, aby robili, urob to pred ich očami.  /J.A.Komenský/                             

 

Organizácia školy

ZŠ je štátna malotriedna škola bez právnej subjektivity s ročníkmi 1. – 4. s jednosmennou prevádzkou. Edukačný proces sa realizuje v jednej triede, s dvomi oddeleniami. Školu navštevuje 18 žiakov.

Personálne obsadenie

Na škole pôsobia dvaja pedagogickí zamestnanci. V 1. triede je triednym učiteľom Mgr. Vladimír Kacar. Náboženskú výchovu jednu vyučovaciu hodinu týždenne vyučuje ICLic. Jaroslav Pasok.

Výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole sa realizuje

- podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1- Primárne vzdelávanie,

- Školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy "Šanca pre všetkých a vo všetkom",

Anglický jazyk sa vyučuje od tretieho ročníka.

Záujmová činnosť

V škole pracuje Počítačový krúžok pod vedením Mgr. Vladimír Kacar. Krúžok navštevuje 18 žiakov.

Rada školy

Je päťčlenná, pracuje v zložení:

Predseda rady školy – p. Mgr. Katarína Lokajová

Členovia: p. Alena Dzurková, p. Helena Dzurková, p. Eva Dzurková a p. Stanislav Dzurko

Materiálne vybavenie školy

Základná škola má dobre vybavenú počítačovú účebňu a školskú knižnicu.

Projekty

Projekt informatizácie regionálneho školstva - projekt Infovek 1

Projekt informatizácie regionálneho školstva - projekt Infovek 2

Projekt „Zdravý úsmev“

Národný projekt – Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.