EKO Torysa

- vznik združenia rok 2000

- je to združenie 30 obcí

- predseda združenia: Ing. J. Lenko

Predmet činnosti:

 1. spolupráca pri riešení problémov nakladania s odpadmi
 • zavedenie triedeného zberu pre recykláciu a kompostovanie
 • ekologické prevádzkovanie spoločnej organizovanej skládky odpadov
 • príprava zabezpečenia konzervácie skládky a následný monitoring

     2. vytváranie podmienok trvalo udržateľného rozvoja členov

 • rozvoj turizmu, cestovného ruchu
 • zapájanie sa do programu OBNOVY DEDINY
 • tvorba a realizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny
 • koordinácia úsilia na tvorbu nových pracovných miest
 • tvorba a realizácia projektov za účelom zisku grantu od štátu a z fondov z EÚ
 • vytváranie podmienok pre vodné športy a zakladanie rybníkov
 • organizovanie budovania a rozšírenia inžinierskych sietí

     3. v rámci vlastných možností spoločne usilovať o ochranu vôd a ovzdušia

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200