Štatistické centrum

Počet osôb podľa vekových kategórií k 31.12.2016 (zdroj: Obecný úrad):

Celkový počet obyvateľov
Narodení
Zomrelí Prihlásení k trvalému pobytu
Odhlásení z trvalého pobytu
1195 15 8 22 6

 

Demografické údaje obce Ruská Nová Ves podľa posledného sčítania obyvateľstva k 31.12.2011 (zdroj: Štatistický úrad):

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa veku a pohlavia


 


 


0-9


10-19


20-29


30-39


40-54


MUŽI


558


90


82


94


92


106


ŽENY


552


84


87


79


98


92


SPOLU


1110


174


169


173


190


198

  

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa národnosti

Slovenská – 1054

Maďarská – 1

Rómska – 13

Rusínska – 11

Ukrajinská – 10

Česká – 3

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa náboženského vyznania

Rímskokatolícka cirkev – 490

Gréckokatolícka cirkev – 507

Pravoslávna cirkev – 27

Evanjelická cirkev augsburského vyznania – 11

Reformovaná kresťanská cirkev – 1

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia – 3

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200