Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na roky 2019-2021


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru : od 24.9.2018 od 8.00 hod..


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 :

Zoznam kandidátov pre voľby starostu

Zoznam kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Informácia o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o deleghyovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.

Zverejnenie počtu volebných okrskov a počtu poslancov OZ pre volebné obdobie roka 2018-2022.

Informácia o práve voliť a byť volený

Zverejnenie počtu obyvateľov obce k 18.7.2018


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".

Prílohy k Výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".


Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022

 

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"

 

INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi

 

  

 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200