Úradná tabuľa

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru pre okres Prešov


Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu Obce Kokošovce"

+ sprievodný list


Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2018


Program odpadového hospodárstva obce Ruská Nová Ves na roky 2016 - 2020


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky : "Stavba : Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ"

Príloha č.1 a č.3 : Návrh na plnenie kritéria + Čestné vyhlásenie

Príloha č.2 : Výkaz výmer /v pdf/          Výkaz výmer /v exceli/

Príloha č.4 : Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.5 : ELI SO 01 Schéma MaR       ELI SO 01 Schém rozvodov                        ELI SO 02 Schéma MaR       ELI SO 02 Schéma rozvodov                       Technická správa ELI - OcÚ a MŠ                                        Technická správa UVK - Ruská Nová Ves                                                  UVK SO 01 OcU - 01  Pôdorys        UVK SO 01 OcU -02 Schéma               UVK SO 02 MS - 01 Pôdorys          UVK SO 02 MS - 02 Schéma  


VZN Obce Ruská Nová Ves č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves.

Vyvesené dňa 5.6.2019


Všeobecne záväzného nariadenia obce Ruská Nová Ves č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny".

Prílohy :  Schéma záväzných častí,          Širšie vzťahy M5000 ,             Výkres komplex.urb.návrhu riešenia...                                                    Výkres verej.doprav.tech.vybav....                                                          Hl.výkres priest.funk.regulácie.....       Regul.čiary zastav.podmienok       Doložka civilnej ochrany            ÚPNZ RNV Vyšné Doliny - texty

Vyvesené dňa 5.6.2019


Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


Projekt : "Predchádzanie vzniku bio odpadov v združení obcí Ekotorysa" - z fondov EÚ. 


Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2019-2021


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".

Prílohy k Výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".


Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"

 

INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi

 

  

 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200