Úradná tabuľa

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na telekomunikačnú stavbu : "68319 Šalgovík - Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete".

Vyvesené dňa 13.2.2019


Projekt : "Predchádzanie vzniku bio odpadov v združení obcí Ekotorysa" - z fondov EÚ. Kompostéry by mali byť dodané do 31.3.2019.


Správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov" - zaslanie správy o hodnotení.

Zverejnené 5.2.2019


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča


Správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov"

Vyvesené dňa: 05.02.2019


Informácia o začatí konania

Vyvesené dňa : 31.1.2019


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov na prezidenta

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Oznámenie : Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v r. 2019 je možné doručiť emailom na emailovú adresu Ruská Nová Ves : ruskanovaves@gmail.com.

Oznámenie pre voličov : Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR v r.2019 je možné podať aj na emailovú adresu Obce Ruská Nová Ves : ruskanovaves@gmail.com.


 

Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2019-2021


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".

Prílohy k Výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".


Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"

 

INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi

 

  

 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200