Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného tozvoja dopravy mesta Prešov".    Zverejnené dňa 18.9.2018.


Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu pre Jaroslava Jureka a Janu Lendelovú.  zverejnené dňa 6.9.21018


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 :

Informácia o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o deleghyovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.

Zverejnenie počtu volebných okrskov a počtu poslancov OZ pre volebné obdobie roka 2018-2022.

Informácia o práve voliť a byť volený

Zverejnenie počtu obyvateľov obce k 18.7.2018

Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022

 

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"

 

INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi